Radiodifuzna taksa online dating


14-Jun-2017 20:20

radiodifuzna taksa online dating-82

dernwood farm wild camping heathfield east sussex

ČLAN 1 Ratifikuje se Bernska konvencija za zaštitu književnih i umetničkih dela, revidirana u Parizu 24. godine, u originalu na francuskom i engleskom jeziku, uz zadržavanje pogodnosti ranije formulisane rezerve na član 8. ČLAN 2 Tekst Konvencije u originalu na francuskom jeziku i u prevodu na srpskohrvatskom jeziku glasi: BERNSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU KNJIŽEVNIH I UMETNIČKIH DELA od 9. 7) Ostavljeno je zakonodavstvima zemalja Unije da utvrde oblast primene zakona koja se odnosi na dela primenjene umetnosti i industrijske crteže i modele, kao i na uslove pod kojima će takva dela, crteži i modeli biti zaštićeni, vodeći pri tom računa o odredbama člana 7. 8) Zaštita po ovoj konvenciji ne primenjuje se na dnevne novosti ili na razne vrste koje imaju karakter običnih izveštaja štampe.

Ova zaštita vrši se u korist autora i njihovih nosilaca prava. Za dela koja su zaštićena isključivo kao crteži i modeli u zemlji porekla, može se u nekoj drugoj zemlji Unije tražiti samo specijalna zaštita priznata u ovoj zemlji crtežima i modelima, međutim, ako takva specijalna zaštita nije priznata u ovoj zemlji, ova dela će biti zaštićena kao umetnička dela.

radiodifuzna taksa online dating-6

Free phone sex adult chat no credit card

2) Uživanje i vršenje ovih prava ne podleže nikakvoj formalnosti, ono je nezavisno od postojanja zaštite u zemlji porekla dela.

ove konvencije političke govore i govore održane u toku sudskih rasprava.It’s a part of life that the Internet has actually made simpler and faster.… continue reading »


Read more

Calculation of index statistics has been revamped to improve the choices the optimizer has available, especially for complex outer join distributions and DISTINCT queries.… continue reading »


Read more